Statut przedszkola


STATUT PRZEDSZKOLA NR 5
„RÓŻA WIATRÓW”
W GDAŃSKU

 

 

 

Podstawę prawną opracowania niniejszego statutu stanowi w szczególności Art.102 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami)

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1. Przedszkole nr 5 w Gdańsku, ul. Burzyńskiego 10 a, zwane dalej „Przedszkolem” jest publiczną placówką oświatową, prowadzącą zajęcia z zakresu wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

§ 2. Siedziba Przedszkola mieści się przy ul. Burzyńskiego 10 a, 80-462 Gdańsk.

 

§ 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miasto Gdańsk z siedzibą : Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

 

§ 4. Organem sprawujący nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty.

 

§ 5. Ilekroć w statucie jest mowa o:

 

1) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

2) rodzicach należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych.

3) Organie Prowadzącym – należy przez to rozumieć organ wskazany w § 3 Statutu;

4) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola ;

5) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu ;

6) pracowniku niepedagogicznym – należy przez to rozumieć pracownika Przedszkola , niebędącego nauczycielem;

7) Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut;

8) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organ Szkoły, o którym mowa w art. 69 Ustawy;

9) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organ Przedszkola, o którym mowa w art. 83 Ustawy;

10) Podstawie programowej – należy przez to rozumieć Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego dla Przedszkoli , o którym mówi załącznik do Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r.

 

 

ROZDZIAL II
Cele i zadania przedszkola

 

§ 6. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa określone w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego w ramach obszarów: fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego.

 

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie

to realizowane jest przez proces opieki ,wychowania i nauczania-uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości , sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń

na drodze do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko

osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

2. Przedszkole realizuje cele m.in. poprzez wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach

ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym, zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych .

3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego,adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowanie, majsterkowanie, planowanie i podejmowanie intencjonalnego działania, prezentowanie wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 

ROZDZIAŁ IV
Sposób realizacji zadań przedszkola

 

§ 7. Sposób realizacji zadań Przedszkola określa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego; roczny plan pracy i miesięczne plany pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

1. Przedszkole realizuje zadania poprzez:

1) organizację zabaw i zajęć wspierających rozwój dziecka;

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

3) stosowanie różnych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

4) aranżację przestrzeni i zapewnienie warunków do twórczej zabawy, ekspresji słownej, ruchowej, plastycznej, muzycznej;

5) wykorzystanie zabawek i pomocy dydaktycznych do motywowania dzieci do samodzielnego działania ;

6) zorganizowanie miejsca przeznaczonego na odpoczynek;

7) stwarzanie warunków do naturalnej zabawy dziecka w przedszkolu i w ogrodzie;

8) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych niepełnosprawnych;

9) stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.


§ 8. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

1. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedszkole wspiera rodziców w procesie

wychowania dzieci, który w szczególności polega na:

1) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka;

2) indywidualizowaniu zadań edukacyjnych dostosowanych do rozwojowych potrzeb dziecka;

3) opracowaniu i realizowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka;

4) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

5) współpracy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej poprzez konsultacje indywidualne z rodzicami na terenie przedszkola;

6) organizowaniu szkoleń dla nauczycieli i rodziców;

7) udzielaniu informacji o ofertach poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

§ 9. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na:

1) wpieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych;

2) rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3) Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu dzieciom polega na:

1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

3.Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności,

2) z niedostosowania społecznego

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym

4) z zaburzeń zachowania i emocji

5) ze szczególnych uzdolnień

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych

8) z choroby przewlekłej

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

10) z niepowodzeń edukacyjnych

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi

4. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

1) rodzicami dziecka;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami;

5) organizacjami pozarządowymi;

6) instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dziecka.

 

§ 10. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

1. W przedszkolu organizuje się na życzenie rodziców naukę religii zgodnie z rozporządzeniem MEN

1) Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych;

2) Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w w/w rozporządzeniu

3) Przedszkole zatrudnia nauczyciela religii, katechetę wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego, w przypadku Kościoła Katolickiego.

4) dzieci, których rodzice nie wyrażają zgody na uczestnictwo w zajęciach religii mają zapewnioną opiekę wychowawczą;

 

§ 11. Przedszkole realizuje swoje zadania w oparciu o Politykę ochrony dziecka krzywdzonego.

1. Głównym celem Polityki jest tworzenie w placówce środowiska przyjaznego dzieciom i służącego ich dobrostanowi.

2. Koordynatorem Polityki jest MOPR,

3. W ramach Polityki przedszkole współpracuje z:

1) MOPR;

2) Sądem Rodzinnym,

3) Policją;

4) Prokuraturą.

 

 

 

ROZDZIAŁ V
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu
oraz w czasie zajęć poza przedszkolem

 

§ 12. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi.

 

1. Nauczyciele sprawujący aktualnie opiekę nad dziećmi, w czasie ich przebywania w Przedszkolu, i poza terenem przedszkola , są obowiązani:

1) zapewnić bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci;

2) stosować się do obowiązujących przepisów i instrukcji z zakresu bezpieczeństwa, w tym w szczególności do instrukcji przeciwpożarowych;

3) stale kontrolować miejsca, w których przebywają Wychowankowie,

4) nie dopuszczać do opuszczenia przez dzieci pomieszczenia lub terenu przedszkola.

5) przestrzegać regulaminu organizowanych wyjść, spacerów i wycieczek;

6) kontrolować stan sprzętu, zabawek i wykorzystywanych narzędzi, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa Wychowanków – podjąć stosowne działania i poinformować Dyrektora;

7) dbać o porządek i higienę w miejscu przebywania dzieci ;

8) zapewnić, aby dzieci nie zostali pozostawieni bez opieki nauczyciela;

9) niezwłocznie udzielić pomocy Wychowankowi, w sytuacji zagrożenia lub urazu;

10) informować odpowiednie służby (Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Pożarna) o przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa bądź urazu Wychowanka;

11) informować Dyrektora o każdym wypadku z udziałem Wychowanka;

12) niezwłocznie poinformować rodziców dziecka o wypadku z udziałem Wychowanka lub urazie oraz o podjętych przez Nauczyciela działaniach.

 

2. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczycielki,

3. Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za:

1) bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jej dzieci;

2) zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;

3) przestrzeganie diety pokarmowej dzieci o specjalnych potrzebach żywieniowych;

4) kontrolowanie miejsca przebywania dzieci (sala zajęć, łazienka, szatnia, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

5) poinformowanie zmienniczki o wszystkich ważnych sprawach dotyczących wychowanków;

6) poinformowanie rodzica o złym stanie zdrowia dziecka i konieczności udania się do lekarza.

 

§ 13. Bezpieczeństwo dzieci i organizacja pracy przedszkola

 

1. W wypadkach nagłych, wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

2. W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +15st C.

3. W przypadku niemożności zapewnienia w salach zajęć w/w temperatury, Dyrektor przedszkola zawiesza czasowo zajęcia, po powiadomieniu organu prowadzącego przedszkole.

4. W sytuacji absencji nauczycieli istnieje możliwość łączenia oddziałów do 25 osób w grupie.

5. Dla właściwej organizacji pracy przedszkola i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom nauczyciel zobowiązany jest do realizacji nadgodzin w wymiarze 1/4 etatu.

6. W przypadku nieobecności zmienniczki nauczyciel prowadzący stosuje się do zaleceń Dyrektora.

 

§ 14. Zapewnienie opieki choremu dziecku jest obowiązkiem rodziców.

 

1) W przypadku złego samopoczucia dziecka, rodzic powinien odebrać dziecko z przedszkola i udać się z nim do lekarza;

2) Po przebytej zakaźnej chorobie dziecka rodzic powinien przedłożyć zaświadczenie od lekarza, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

 

§ 15. Przedszkole organizuje posiłki dla dzieci o specjalnych dietach pokarmowych.

 

1. Wydawanie posiłków dzieciom o specjalnych dietach odbywa się zgodnie z procedurą:

2. Nauczyciel zobowiązany jest do:

1) pobrania pisemnych zaświadczeń od rodziców w sprawie diety dziecka,

2) posiadania wykazu dzieci o specjalnych dietach pokarmowych umieszczony na tablicy w sali przedszkolnej;

3) przekazania kucharzowi wykazu poszczególnych dzieci o specjalnych dietach pokarmowych;

4) poinformowania pracowników kuchni poprzez codzienny zapis na kartce posiłków o obecności dzieci;

5) przestrzegania ustalonej diety dziecka;

6) odnotowywania na bieżąco wszelkie zmiany w diecie dziecka.

7) informowania rodzica o zmianach.

 

3. Rodzic ma obowiązek udzielać nauczycielowi informacji o rodzaju diety dziecka:

1) zobowiązany jest dostarczyć pisemne zalecenia lekarza;

2) monitorować przedszkolny jadłospis;

3) współpracować z nauczycielem w przestrzeganiu diety dziecka;

4) zgłaszać wszelkie zmiany następujące w diecie dziecka;

5) poinformować dziecko o jego możliwościach zdrowotnych.

 

Rozdział  VI
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola

 

§ 16 . Przyprowadzanie i odbieranie dzieci.

1. Wychowankowie są przyprowadzani do i odbierani z Przedszkola osobiście przez rodziców.

W przypadku, gdy rodzice nie mogą przyprowadzić lub odebrać Wychowanka z Przedszkola Wychowanek może być przyprowadzony do lub odebrany z Przedszkola przez inną osobę pełnoletnią na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko osoby upoważnionej;

2) stopień pokrewieństwa;

3) numer i serię dowodu osobistego osoby upoważnionej;

4) podpis rodzica;

5) Datę.

3. Wychowanek może zostać odebrany przez osobę wskazaną w pisemnym upoważnieniu złożonym w Przedszkolu po okazaniu przez nią dowodu tożsamości.

4. Pracownicy Przedszkola mogą odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej Wychowanka wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

5. Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielce.

6. Personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go nauczycielce, do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną (pisemna zgoda rodziców), zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

7. Nauczycielka zobowiązana jest do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców lub opiekunów prawnych.

8. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

1. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

2. Dyrektor zobowiązuje nauczycielki do bezwzględnego przestrzegania pisemnych oświadczeń od rodziców lub prawnych opiekunów.

3. Rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola według podpisanej umowy na dany rok szkolny.

4. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych. W przypadku zachorowania dziecka, wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia w czasie jego pobytu w przedszkolu nauczyciel natychmiast powiadamia telefonicznie rodziców (opiekunów). Rodziczobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

5. W przypadku zachorowania dziecka na chorobę zakaźną, rodzic zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola, oraz po zakończeniu choroby, przedłożenia zaświadczenia o zakończonym leczeniu.

6. Rodzice maja obowiązek zgłaszania i udzielania wyczerpującej informacji na temat wszelkich poważnych schorzeń i dolegliwości dziecka oraz na temat podawanych na stałe lub doraźnie leków.

7. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola po godzinie 17.00 nauczyciel kontaktuje się z rodzicem i czeka na jego przybycie w przedszkolu z dzieckiem. W przypadku braku kontaktu z rodzicami należy powiadomić Dyrektora Przedszkola, a o godzinie 18-tej zadzwonić na  komisariat Policji w celu odszukania rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

8. W przypadku przyprowadzenia dziecka z widocznymi śladami urazu fizycznego należy ustalić w obecności rodzica przyczynę i rozmiar urazu. W szczególnych przypadkach (np. pobicia dziecka) należy rodzicowi udzielić pomocy psychologicznej,terapeutycznej w celu uświadomienia istnienia i realizacji innych metod wychowawczych. Powiadomić o zaistniałym fakcie Dyrektora Przedszkola i pracownika MOPR.

 

 

ROZDZIAŁ VII
Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami

 

§  18.  Formy współdziałania przedszkola z rodzicami.

 

1.  Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:

1) Zebranie ogólne 2 razy w roku ;

2) zebrania grupowe odbywające się nie rzadziej niż raz na pół roku;

3) Spotkania na prośbę rodziców w terminie uzgodnionym z rodzicami lub w godzinach przyjęć rodziców ustalonych przez Dyrektora;

4) Udział w zajęciach otwartych;

5) Konsultacje indywidualne z nauczycielem nie rzadziej niż raz w roku;

6) Spotkania integracyjne ;

7) udział w uroczystościach przedszkolnych;

 

§ 19. Prawa i obowiązki rodziców

 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu, przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola lub upoważnione przez nich na piśmie osoby;

2) terminowe wnoszenie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu wg wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący;

3) przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych;

4) niezwłoczne informowanie przedszkola o przyczynach nieobecności dziecka, zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych;

5) uczestniczenie w proponowanych przez przedszkole formach współpracy;

6) zaopatrzenie dziecka w niezbędne rzeczy, przedmioty, przybory i pomoce;

7) przestrzeganie czasu pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowanego w umowie

8) dbanie o higienę osobistą dziecka;

2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

3. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań wynikających z planu pracy przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale przedszkolnym;

2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego rozwoju i zachowania

3) wyrażania opinii na temat pracy przedszkola;

4) stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo-dydaktyczne;

5) aktywnego włączania się w życie przedszkola;

6) współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek, spotkań i uroczystości przedszkolnych;

7) rodzice/prawni opiekunowie jako ustanowieni przedstawiciele prawni dziecka mogą występować w jego imieniu w obronie jego praw w przypadku, jeśli takie zostały naruszone;

 

ROZDZIAŁ VIII
Organy przedszkola

§ 20. Organy przedszkola i ich kompetencje:

 

1. Organami Przedszkola są :

1) Dyrektor przedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

2. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu ogłoszonego przez organ prowadzący.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz dyrektorem w rozumieniu ustawy o prawie oświatowym.

4. Do zadań dyrektora przedszkola należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) planowanie, organizowanie, kierowanie, nadzorowanie warunków do realizowania zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych;

3) kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych;

4) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie - Prawo Oświatowe;

5) opracowanie i realizowanie planu finansowego przedszkola, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej przedszkola oraz przedstawianie do zaopiniowania radzie pedagogicznej;

6) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;

7) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;

8) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

9) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania dzieci do przedszkola oraz skreślanie ich z listy na podstawie uchwały rady pedagogicznej;

10) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

11) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela określonych w odrębnych przepisach;

12) organizowanie prac konserwacyjno-remontowych;

13) opracowanie wraz z radą pedagogiczną planu pracy przedszkola;

14) powierzanie i odwoływanie ze stanowiska wicedyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

15) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania dzieci do przedszkola w trakcie roku szkolnego;

16) dopuszczanie do użytku, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego;

17) współpracowanie z osobami/ instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi.

18) Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

5. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców

6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

7. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień wyższego stopnia dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

4) prowadzenia spraw kadrowych,

5) administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

6) zapewniania odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, egzekwowanie przestrzegania ustalonego porządku oraz dbałość o czystość i estetykę,

7) sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola,

8) określania zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

9) ustalania planu urlopów pracowników przedszkola,

10) organizowania kancelarii przedszkola,

11) organizowania okresowych inwentaryzacji majątku przedszkola.

8. Dyrektor jako kierownik zakładu pracy współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w przedszkolu, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności: zasięgania opinii w sprawach organizacji pracy;

1) ustalania zasad i kryteriów oceny pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższania stawki wynagrodzenia zasadniczego,

2) regulaminów: pracy, premiowania i nagradzania pracowników,

3) funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,

4) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

§ 21. Rada Pedagogiczna

 

1. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z ustawą o prawie oświatowym oraz w oparciu o regulamin przez siebie ustalony.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

1) dyrektor jako jej przewodniczący;

2) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.

4. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, z inicjatywy przewodniczącego rady albo na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi przewodniczący, jest on odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) przygotowanie projektu statutu przedszkola albo jego noweli i zatwierdzanie,

2) opracowywanie i zatwierdzanie rocznego planu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznej pracy przedszkola,

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych prowadzonych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) wyłanianie przedstawicieli wchodzących w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,

6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy przedszkolaków,

7) uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej, regulaminu pracy ,

8) ustalanie sposobu wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

7. Decyzje wymienione w pkt. 5 Rada Pedagogiczna podejmuje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy liczby jej członków.

8. Rada Pedagogiczna wnioskuje:

1) do dyrektora przedszkola o określenie ramowego rozkładu dnia.

2) do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu, który obowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną wciągu 14 dni od otrzymania wniosku .

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć nauczycieli w grupach,

2) wybrany do realizacji przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego,

3) projekt planu finansowego przedszkola, składany przez Dyrektora,

4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień wyższego stopnia,

5) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć,

6) pracę dyrektora na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny- opinia powinna być wyrażona na piśmie,

7) proponowanego przez dyrektora kandydata na stanowisko wicedyrektora.

 

§ 22. Rada Rodziców.

 

1. Rada Rodziców działa zgodnie z ustawą o prawie oświatowym i własnym regulaminem, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

2. Przedstawicielem rodziców w przedszkolu jest Rada Rodziców. W jej skład wchodzi po 1 przedstawicielu rad oddziałowych, wybranym w głosowaniu tajnym przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w pkt. 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

5. Wybór kandydatów na członków Oddziałowych Rad Rodziców może odbywać się na zasadzie indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady lub propozycji rodziców bądź nauczycieli pracujących w oddziale.

6. W skład oddziałowej rady rodziców wchodzi 3 przedstawicieli rodziców danego oddziału, wyłonionych spośród zgłoszonych kandydatów w tajnych wyborach, z największą ilością głosów.

7. Spośród członków oddziałowej Rady Rodziców rodzic z największą ilością głosów wchodzi do Rady Rodziców Przedszkola Nr 5 „Róża Wiatrów” w Gdańsku.

8. Z wyborów do oddziałowych rad oraz Rady Rodziców Przedszkola sporządza się protokół.

9. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady.

10. Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady inne osoby z głosem doradczym, w tym dyrektor przedszkola.

11. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, oraz Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

12. W razie zaistnienia sporu między organami przedszkola, strony mają prawo do zwrócenia się o rozstrzygnięcie:

1) Rada Pedagogiczna i Dyrektor do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny ;

2) Rada Rodziców i Dyrektor do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny ;

3) Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna do Dyrektora;

4) Dyrektor i Rada Pedagogiczna do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego.

13. Wezwany organ jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 1 miesiąca od zawiadomienia.

14. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

 

ROZDZIAŁ IX
Organizacja przedszkola

§ 23. Organizacja Przedszkola.

 

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez Organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

2. Czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora w uzgodnieniu z Radą Rodziców.

3. Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

4. Przedszkole jest 6 –oddziałowe.

5. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.

6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału

7. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

9. Dopuszcza się zmianę organizacji pracy przedszkola wynikającą z dużej absencji dzieci oraz absencji nauczycieli w formie zmniejszenia liczby oddziałów, łączenia oddziałów, skrócenia czasu pracy oddziałów .

 

§  24.  Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

1 Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

1) liczbę oddziałów;

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

3) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone;

4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

7) liczbę pracowników obsługi oraz etatów przeliczeniowych;

8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

 

 

§ 25 Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

 

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwanego dalej „wczesnym wspomaganiem”;

2. Wczesne wspomaganie może być realizowane w przedszkolu, o którym mowa w ustawie o prawie oświatowym, jeżeli

1) zatrudnia ono kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania, określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela;

2) dysponuje pomieszczeniami do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania indywidualnie i w grupie, wyposażonymi w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościpsychofizycznych dzieci.

3. Zespół wczesnego wspomagania dziecka jest powoływany przez dyrektora przedszkola.

4. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, psycholog ,logopeda.

5. W skład zespołu, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, mogą wchodzić również inni niż wymienieni specjaliści.

6. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

2) ustalenie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania;

3) udzielenie wsparcia rodzinie dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;

4) nawiązanie współpracy z innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,

5) nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacjidotyczących wspomagania rozwoju dziecka,

6) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;

7) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;

8) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;

9) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

7. Pracę zespołu koordynuje dyrektor przedszkola, albo nauczyciel upoważniony odpowiednio przez dyrektora .

8. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka, ocenę postępów zgodnie z przepisami prawa.

9. Program indywidualnego wspomagania dziecka określa w szczególności:

1) sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka;

2) sposób wzmacniania uczestnictwa dziecka w życiu społecznym i przygotowania do nauki w szkole;

3) Sposób eliminowania barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;

4) wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu;

5) sposób oceny postępów dziecka.

10. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

11. Miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor przedszkola, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych przez zespół.

12. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być wyższy niż określony w rozporządzeniu MEN w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

13. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

14. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3.

15. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.

16. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na tezachowania;

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

3) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 30. Przedszkole organizuje kształcenie, wychowanie i naukę dla dzieci niepełnosprawnych.

2. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu organizuje się w integracji z uczniami pełnosprawnymi w przedszkolu najbliższych miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego.

5. Przedszkole zapewnia:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;

3) zajęcia specjalistyczne.

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

5) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;

6) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

6. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa:

1) zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym- w tym przypadku :

a) ucznia niepełnosprawnego - działania o charakterze rewalidacyjnym,

b) ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym,

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym;

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi;

5) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów;

6) w przypadku uczniów niepełnosprawnych – w zależności od potrzeb – rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających tokształcenie;

7) wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów;

 

7. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

8. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie odpowiednio w przedszkolu;

2) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

9. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału , do którego uczęszcza dziecko, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z dzieckiem , wyznaczony przez dyrektora przedszkola.

10. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

11. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

1) na wniosek dyrektora przedszkola przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

12. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu w zakresie, o którym mowa w ust. 1, oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami.

13. Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności:

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia;

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela;

3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu przedszkolnym, także napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.

14. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. Dyrektor przedszkola zawiadamia pisemnie, o terminie każdego spotkania zespołu

i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.

15. Rodzice ucznia otrzymują kopię wielospecjalistycznych ocen i programu.

16. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.

17. W przedszkolu ogólnodostępnym, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych; lub specjalistów lub pomoc nauczyciela – z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu opotrzebie kształcenia specjalnego.

18. Specjaliści i pomoc nauczyciela realizują zadania wyznaczone przez dyrektora przedszkola.

19. Nauczyciele:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w programie;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami pracę wychowawczą z dziećmi niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów ;

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

ROZDZIAŁ X
CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

§ 26. Czas pracy przedszkola.

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku i kończy 31 sierpnia następnego roku.

3. Czas pracy przedszkola w tygodniu wynosi pięć dni.

4. Przedszkole zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego na wniosek dyrektora i rady Pedagogicznej pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 6.00- 17.00.

5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

6. Czas pobytu dzieci w przedszkolu w ciągu dnia jest zgodny z czasem określonym w umowach zawartych między rodzicami a przedszkolem.

2. Dyrektor przedszkola może zmienić organizację pracy przedszkola w dniu przypadającym pomiędzy dwoma dniami świątecznymi, ze względu na zwiększoną absencję wychowanków.

 

 

ROZDZIAŁ XI

Zasady odpłatności za przedszkole

 

§ 28. Odpłatność za przedszkole.

 

1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala Rada Miasta Gdańska .

2. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń oraz odpłatności określa umowa zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami /prawnymi opiekunami, która w szczególności określa:

1) okres, na który jest zawarta,

2) wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu,

3) koszt korzystania z posiłków,

4) koszt opieki za pobyt dziecka w przedszkolu poza podstawą programową,

5) terminy opłat,

3. Z opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową zwolnieni są rodzice dzieci 6 letnich odbywających roczne przygotowanie przedszkolne.

 

 

ROZDZIAŁ XII

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników

 

§ 29. Pracownicy Przedszkola.

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele i pracownicy obsługi, którym określa się zakres zadań, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom

w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

 

2. Obsługa finansowa Przedszkola prowadzona jest przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych.

 

3. Intendentka zobowiązana jest do:

1) opracowywania jadłospisów wspólnie z dyrektorem, kucharką i przy współpracy z nauczycielką

2) zaopatrywania magazynu żywnościowego i prowadzenia go według ustalonych zasad,

3) dokonywania zakupu sprzętu gospodarczego, środków czystościowych, odzieży ochronnej i roboczej,

4) sporządzania raportów żywnościowych według ustalonych zasad,

5) naliczanie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu,

6) sprawowania nadzoru nad kuchnią,

7) prowadzenia księgi inwentarzowej, znakowania sprzętu,

8) wykonywania innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola.

 

4. Kucharka zobowiązana jest do:

1) przyrządzania zdrowych i higienicznych posiłków,

2) przyrządzania posiłków punktualnie,

3) pobierania produktów z magazynu i kwitowania ich odbioru w raportach żywnościowych oraz dbania o racjonalne ich zużycie,

4) utrzymania w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o jego czystość oraz prawidłowe oznakowanie zgodnie z wymogami Sanepidu,

5) udziału w ustalaniu jadłospisów,

6) pobierania i przechowywanie prób żywieniowych zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,

7) utrzymania w czystości kuchni oraz naczyń i sprzętów.

 

5. Pomoc kuchenna zobowiązana jest do:

1) pomocy kucharce w sporządzaniu posiłków,

2) utrzymania w czystości kuchni, naczyń, sprzętów kuchennych, klatki schodowej oraz pomieszczeń magazynowych,

3) sprzątania klatki schodowej łączącej kuchnię z pomieszczeniami magazynowymi,

4) współodpowiedzialności za sprzęt i narzędzia pracy,

5) realizacji poleceń kucharki w zakresie gospodarki żywieniowej.

 

6. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do :

1) spełniania zleconych przez nauczycielkę czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków,

2) dbania o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

3) utrzymania w czystości przydzielonych pomieszczeń,

4) dbania o czystość zabawek i pomocy do zabaw w grupie,

5) pomocy nauczycielowi podczas zajęć, zabaw, spacerów i uroczystości.

 

7. Woźna oddziałowa zobowiązana jest do:

1) utrzymywania w należytej czystości powierzonych pomieszczeń, sprzętów i zabawek,

2) dbania o czystość zabawek i pomocy dydaktycznych do zabaw i zajęć w grupie,

3) pomocy nauczycielowi podczas zajęć, zabaw, spacerów , wycieczek i uroczystości,

4) prania firan, zabawek i pluszaków,

5) rozkładania leżaków i pościeli,

6) podawania dzieciom posiłków o ustalonych porach,

7) przestrzegania zasad czystości i higieny,

8) zmywania i wyparzania naczyń,

9) pełnienia dyżuru w holu przedszkola,

10) wykonywania innych prac zleconych przez Dyrektora przedszkola

 

8. Konserwator/dozorca zobowiązany jest do:

1) utrzymywania w czystości terenu należącego do przedszkola,

2) monitorowanie przedszkola i ogrodu pod kątem bezpieczeństwa. z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż., sanepidu,

3) wykonywania prac pielęgnacyjnych i porządkowych w ogrodzie przedszkolnym,

4) dokonywania napraw sprzętu przedszkolnego i zabawek

5) odśnieżania w okresie zimowym chodników, schodów i terenu wokół przedszkola,

6) dbania o powierzony sprzęt i mienie,

7) wykonywania innych prac zleconych przez Dyrektora przedszkola.

 

9. W przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Do podstawowych zadań wicedyrektora należy:

1) współdziałanie z Dyrektorem w kształtowaniu twórczej atmosfery pracy,

2) współdziałanie z dyrektorem w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego,

3) organizowanie wyposażenia przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt,

4) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli,

5) organizowanie doraźnych zastępstw w razie absencji nauczycieli lub pracowników obsługi,

6) organizowanie uroczystości przedszkolnych,

7) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku przedszkola,

8) przygotowywanie we współpracy z radą pedagogiczną projektu rocznego planu pracy,

9) prowadzenie indywidualnych kart czasu pracy, kart urlopowych,

10) współdziałanie z dyrektorem oraz głównym księgowym w składaniu okresowych sprawozdań.

 

12. Nauczyciele przedszkola.

1. Zadania nauczyciela:

1) Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami: dzienniki zajęć, miesięczne plany pracy, obserwacje pedagogiczne, teczki rozwoju dziecka.

2) Dążenie do rozwoju własnej osobowości poprzez doskonalenie wiedzy ogólnej, zawodowej, aktywne uczestniczenie w pracach rady pedagogicznej i innych formach dokształcania i doskonalenia.

3) Efektywne wykorzystywanie czasu pracy z przeznaczeniem na zabawy i zajęcia dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi.

4) Prowadzenie diagnozy pedagogicznej dzieci 6 letnich.

5) Wykonywanie innych czynności wynikających z zadań statutowych przedszkola.

6) Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

7) Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

8) Dbanie o dobre imię wykonywanego zawodu poprzez nienaganną postawę etyczno-moralną.

9) Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

10) Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora i rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

11) Otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączenia ich w działalność przedszkola.

12) Nauczyciel odpowiada za zdrowie, bezpieczeństwo i higienę powierzonych jego opiece dzieci pozostających pod opieką placówki w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

13) Zadaniem nauczyciela w tym zakresie jest:

a) Zapewnienie opieki fizycznej i psychicznej dzieciom powierzonym nauczycielowi przez dyrektora, w czasie od przekazania wychowanka do grupy do odebrania go przez rodziców.

b) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

c) Planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość,

d) Przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej - diagnoza przedszkolna,

e) Dbanie o kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

f) Respektowanie prawa dzieci do bezpieczeństwa poprzez organizowanie przyjaznych i pozbawionych zagrożeń warunków nauki i wychowania w przedszkolu.

g) Monitorowanie sali zabaw i sali gimnastycznej pod kątem bezpieczeństwa środków dydaktycznych, wyposażenia i urządzenia pomieszczeń z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż., sanepidu.

h) Podejmowanie działań doskonalących stan bezpieczeństwa sali i innych pomieszczeń zgodnie z ustaloną w przedszkolu procedurą.

i) Dokonywanie każdorazowo przed wejściem dzieci na teren ogrodu przeglądu stanu jego bezpieczeństwa, łącznie z oceną jakości sprzętu sportowo-rekreacyjnego.

j) Zawieranie z dziećmi umów dotyczących bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach na terenie przedszkola i podczas zajęć organizowanych poza przedszkolem.

k) Uwrażliwienie wychowanków na możliwe zagrożenia w otoczeniu dziecka oraz wskazywanie konsekwencji nieprzestrzegania przyjętych umów postępowania i zachowania.

l) Organizowanie w czasie opieki nad dziećmi różnych sytuacji edukacyjnych, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i propozycji wychowanków wyłącznie w obecności nauczyciela.

m) Prowadzenie gier i ćwiczeń ruchowych odpowiednio dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci z przestrzeganiem warunków określonych w przepisach.

n) Organizowanie spacerów i wycieczek oraz innych zajęć poza przedszkolem według opracowanej procedury zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

o) Tworzenie środowiska edukacyjnego i atmosfery przedszkolnej oraz wzajemnych relacji międzyludzkich sprzyjających bezpieczeństwu psychicznemu dzieci, a także ograniczaniu sytuacji stresowych.

p) Podejmowanie niezwłocznych i właściwych działań w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dziecka, z uwzględnieniem przepisów i obowiązujących w placówce procedur.

14) Nauczyciele przedszkola opracowują miesięczne plany pracy na podstawie wybranego programu zgodnie z planem pracy przedszkola.

15) Plany pracy powinny obejmować zadania zawarte w programie oraz określać formy, metody pracy uwzględniając możliwości rozwojowe wychowanków, ich potrzeby oraz warunki.

16) Nauczyciele przedszkola współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;

17) Nauczyciele systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu;

18) zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności,

19) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,

20) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

21) Nauczyciele współdziałają z rodzicami poprzez :

1. zebranie ogólne 2 razy w roku,

2. zebrania grupowe 2 razy w roku szkolnym,

3. kontakty indywidualne,

4. konsultacje indywidualne,

5. zajęcia otwarte,

6. zajęcia ze specjalistami,

7. uroczystości okolicznościowe,

8. organizacje konkursów i wycieczek,

9. udział w programie adaptacyjnym,

10. udział w spotkaniu integracyjnym,

 

 

ROZDZIAŁ XIII
Zasady rekrutacji

§ 30. Zasady rekrutacji do przedszkola.

1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola podawane są na stronie Urzędu Miasta Gdańska, stronie internetowej Przedszkola i w siedzibie przedszkola (tablica ogłoszeń).

2. Informacje o terminach postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli określa zarządzenie Prezydenta Miasta

3. Do publicznych przedszkoli przyjmowane są dzieci 3, 4, 5 i 6 - letnie,

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

6. Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli obejmuje wprowadzenia danych dzieci do systemu i składanie Wniosku do placówki.

7. Rodzice są zobowiązani do wypełnienia Wniosku, w którym oświadczają miejsce zamieszkania.

8. Rodzice deklarują wybór maksymalnie 3 placówek.

9. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie gminy.

10. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata (troje dzieci i więcej),

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,

12. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

13. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący. Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.

14. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu.

15. Przyjęcie do przedszkola dzieci spoza gminy Gdańsk wymaga zgody organu prowadzącego.

 

§ 31. Skreślenie dziecka z listy uczęszczających do przedszkola.

 

1. Dziecko może być skreślone z listy uczęszczających do przedszkola decyzją Dyrektora przedszkola na podstawie uchwały podjętej przez Radę Pedagogiczną w następujących przypadkach:

1) zalegania z opłatą za przedszkole przez 1 miesiąc,

2) zagrażania swoim zachowaniem bezpieczeństwu własnemu oraz innych, po wyczerpaniu przez przedszkole wszelkich możliwości pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz braku współpracy z rodzicami dziecka.

 

ROZDZIAŁ XIV
Prawa i obowiązki dzieci

 

§ 32 Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu.

 

1. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,

2) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

3) poszanowania godności osobistej,

4) równego traktowania, poszanowaniem odmienności wynikających z pochodzenia, wyznania czy niepełnosprawności;

5) życzliwego, podmiotowego traktowania,

6) swobody wyrażania myśli i przekonań,

7) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,

8) wszelkiej pomocy w trudnych dla niego sytuacjach;

9) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie gotowości szkolnej,

10) przygotowania do samodzielnego życia,

11) wychowania w tolerancji,

12) poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno - kulturowej i technicznej,

13) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

14) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć i uczuć w różnych formach działalności,

15) pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ ja”,

16) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,

17) wprowadzania w kulturę bycia,

18) zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.

19) Korzystania z opieki zdrowotnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

2. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:

1) współdziałanie z nauczycielem w procesie wychowania, opieki, nauczania i terapii,

2) szanowanie odrębności każdego kolegi,

3) przestrzeganie zasad i form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,

4) szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własność,

5) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,

6) przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,

7) kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych,

8) zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,

9) pomaganie słabszym kolegom,

10) przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.

.

ROZDZIAŁ XV
Prawa i obowiązki rodziców

 

§ 33. Przedszkole określa prawa i obowiązki rodziców

1. Rodzice maja prawo do:

1) znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola/ koncepcji pracy oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale przedszkolnym,

2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego rozwoju i zachowania,

3) wyrażania opinii na temat pracy przedszkola,

4) stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo-dydaktyczne,

5) aktywnego włączania się w życie przedszkola,

6) współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych rodziców i dzieci,

7) rodzice / prawni opiekunowie jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka mogą występować w jego imieniu w obronie jego praw w przypadku, jeśli takie zostały naruszone,

8) placówka ma obowiązek natychmiast powiadomić rodzica dziecka pozostającego pod opieką placówki o każdym wypadku, jakiemu uległo dziecko w czasie, kiedy było lub powinno być pod opieką placówki,

1. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest przestrzeganie postanowień niniejszego statutu,

1) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola lub upoważnione przez nich na piśmie osoby,

2) terminowe wnoszenie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu wg wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący,

3) zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie w czasie zadeklarowanej przerwy urlopowej,

4) przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych,

5) niezwłoczne informowanie przedszkola o przyczynach nieobecności dziecka, zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych,

6) uczestniczenie w proponowanych przez przedszkole formach współpracy,

7) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

8) przestrzeganie czasu pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowanego w umowie,

9) dbanie o higienę osobistą dziecka.

 

ROZDZIAŁ XVI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34. Zmiany do statutu sporządza się w formie nowelizacji.

1. Jednolity tekst niniejszego statutu zatwierdzony został uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29.11.2017.

2. Traci moc Statut Przedszkola z dnia z dnia 30 czerwca 2015 roku.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Pedagogicznej